Missie

Een significante positieve bijdrage leveren aan de gevolgen van de klimaatverandering, het verbeteren van onze leefomgeving en de kwaliteit van ons leven. 

 

Visie

We zijn de meest toonaangevende E-bike deelsysteem leverancier in de B2B markt, waarbij we in het food delivery segment het grootste marktaandeel hebben. Toonaangevend definiëren we als:

– Hoge mate van klantenwaardering en – tevredenheid

– Realisatie van aantoonbare maatschappelijke impact 

– Hoge mate van werkvreugde bij onze medewerkers

Hierbij zijn onze snelheid van handelen, innoveren en manier van samenwerken ongeëvenaard. 

 

Strategie

De strategie van ConnectBike is de volgende:

 • Ontwikkelen en op de markt brengen van duurzame E-bike deelsystemen voor de food delivery en overige marktsegmenten op basis van klant- en eindgebruikers, inzichten en behoeften.
 • Het introduceren en managen van een betrouwbare service & onderhoud organisatie in de Benelux (thuismarkt) en in andere landen in West-Europa op basis van klantenwensen.
 • Verkopen van ons slimme slot, wat ons in staat stelt uiteenlopende relevante data te verzamelen, het overgrote gedeelte van de administratie van de fietsbewegingen automatiseert, het gebruikersgemak verhoogt en substantieel kosten bespaart.
 • Het ontwikkelen – in samenwerking met marktpartijen – van nieuwe verkoopkanalen zoals food delivery, gezondheidszorg, onderwijs en hospitality.

 

Kernwaarden

Met onze kernwaarden geven we aan waarom en hoe ConnectBike dingen doet. Aan de hand van onze kernwaarden kunnen we daarnaast veel makkelijker strategische beslissingen nemen en fungeren ze in die zin als een (ethisch) kompas voor de organisatie. Deze kernwaarden gelden voor iedere medewerker van ConnectBike en zijn als volgt geformuleerd:

 • Duurzaamheid: al onze acties zijn erop gericht om een langdurige positieve impact te realiseren op economisch, sociaal, cultureel & ecologisch gebied.
 • Samenwerken: respect voor elkaar, open dialoog, gezamenlijk doel voor ogen hebben, veiligheid, elkaar steunen. Ondersteunt anderen en geeft duidelijk feedback, gebaseerd op waargenomen gedrag of bereikt resultaat. Checkt of de feedback overkomt zoals bedoeld. Een mooi Afrikaans spreekwoord in deze context is: “alleen ga je sneller, samen kom je verder”.
 • Eigenaarschap: op individueel niveau niet weglopen voor de gezamenlijke doelstellingen en verantwoordelijkheden ten aanzien van onze collega’s, klanten en andere stakeholders. Oftewel: we doen wat we beloven op tijd en compleet, we communiceren direct en transparant (“we tell like it is”).
 • Integer handelen: is belangrijk om vertrouwen op te bouwen. Integer handelen wordt gedefinieerd als het hanteren van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in ons werk, ook als de verleiding of druk om het wat minder nauw te nemen groot is. Én je collega altijd te informeren over iets wat voor haar of hem van belang is en hetzelfde zeggen in situatie A als in situatie B (tenzij duidelijk is dat je van mening bent verandert).
 • Innovatief: door continu te investeren in onze mensen, kennis, nieuwe technieken, productontwikkeling en samenwerkingsvormen waarborgen we constante verbetering van processen, producten, diensten en ons marktleiderschap. We streven daarbij naar “excellentie” of wel het hoogst haalbare.

 

Competenties

Competenties verwijzen naar de vaardigheden en gedragsaspecten die medewerkers geschikt maken voor uitoefening van hun functie of taken bij ConnectBike. We onderscheiden daarbij twee soorten competenties: kerncompetenties en functie gerelateerde competenties. 

Kerncompetenties zijn competenties waarover iedere medewerker ongeacht functie, opleiding, ervaring etc. in voldoende mate over moet beschikken. Functie gerelateerde functies zijn competenties die in relatie staan tot een specifieke functie. Kerncompetenties zijn daarnaast gebaseerd op onze kernwaarden. Binnen ConnectBike zijn de volgende drie kerncompetenties vastgesteld:

 • Doelen bereiken: ervoor zorgen dat gestelde doelen gerealiseerd worden binnen de voorwaarden, die daartoe gesteld zijn. Blijft volhouden, ook bij weerstand of onbegrip van anderen. Denkt in oplossingen.
 • Klantgericht handelen: richt de aandacht op een vlotte, efficiënte en persoonlijke service aan (interne) klanten; zorgt ervoor dat aan de behoefte van de (interne) klant wordt voldaan; verliest daarbij het zakelijk belang van ConnectBike niet uit het oog.
 • Continu leren en jezelf ontplooien: streeft uit zichzelf naar het vergroten van kennis, vaardigheden en de ontwikkeling van gedrag.

Wilt u meer van ons weten?