Recent Posts

Privacybeleid

Door de komst van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn er nieuwe regels van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens. In deze Privacy Statement geven wij uitleg over uw rechten en onze plichten wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt. E-bike2work B.V. hierna te noemen en handelend onder ConnectBike is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Alle (persoonlijke) gegevens die door ConnectBike worden verzameld via websitegebruik (Cookies), aanvraagformulieren, e-mails, brieven, telefoongesprekken, via de ConnectBike app, via Social Media, zoals Facebook, Twitter en op andere manieren vrijwillig verkregen persoonsgegevens, zijn verkregen omdat u daarbij of ondubbelzinnig uw toestemming heeft gegeven of omdat er een wettelijke grondslag is om (uw) gegevens te registreren.

Waarvoor gebruikt ConnectBike uw persoonsgegevens?

 • Om overeenkomsten te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld bij afnemen van onze producten en abonnementen.
 • Om te kunnen reageren op uw vraag, suggestie, klacht.
 • Wanneer u heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen.
 • Wanneer u akkoord bent gegaan/ heeft gegeven met de gebruiksvoorwaarden van bepaalde producten, diensten, acties, enquêtes of een prijsvraag.
 • Wanneer u akkoord bent gegaan/ heeft gegeven voor het versturen van gepersonaliseerde en gerichte marketinguitingen via de ConnectBike App.

Welke gegevens registreert ConnectBike?

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Respondentnummer
 • Klantnummer, kaartnummer, formuliernummer
 • Soort abonnement/product, ingangsdatum, wervingskanaal, duplicaathistorie.
 • Klachtgegevens, restitutie.
 • Transactiegegevens fietsgebruik, waaronder check-in en check-out gegevens
 • Gegevens m.b.t. lopende/verrichte transacties en additionele gegevens als navigatiegegevens, opgevraagde publicaties/brochures
 • Gegevens uit rechtstreeks contact
 • Financiële gegevens, bank/giro rekeningnummer, betaalwijze, verrichte betalingen
 • Contactgegevens werkgever (als u een abonnement heeft via uw werkgever)
 • Rekeningnummer, betaalwijze en debiteurengegevens
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van de ConnectBike App

Wanneer gebruikt ConnectBike uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om een relatie met u tot stand te brengen en te onderhouden. Dat kan op allerlei manieren:

 • Als u een account heeft aangemaakt en om u toegang te kunnen geven tot onze diensten.
 • Als u een abonnement heeft aangeschaft en om uitvoering te kunnen geven aan deze overeenkomst.
 • Om uw vragen, suggesties, klachten en restitutieverzoeken zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden en/of af te handelen.
 • Om u over nieuwe producten en diensten van ConnectBike te kunnen informeren.
 • Om commerciële aanbiedingen te kunnen doen.
 • Voor marktonderzoek, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van algemene strategie.
 • Voor de gebruikelijke financiële activiteiten bij de verkoop van producten/diensten (factureren, innen, crediteren, vordering via derden, intern beheer).
 • Bij gegevensverwerking voor directe marketingdoeleinden gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen activiteiten van ConnectBike (eventueel met samenwerkende partners voor gezamenlijke aanbiedingen) met (ex-)gebruikers van het ConnectBike systeem en respondenten. Hieronder wordt mede verstaan het vaststellen van transacties en interesses rechtstreeks verkregen van (ex-)gebruikers van het ConnectBike systeem en respondenten.
 • Voor het onderhouden van contacten met debiteuren en het verwerken van gegevens van (ex) gebruikers van het ConnectBike systeem om te kunnen communiceren in het kader van de werking van en het doen van uitkeringen bij een loyaliteitsprogramma.
 • Bij de behandeling van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole; uitvoering of toepassing van andere wetten.
 • Bij het uitvoeren van debiteurencontrole ten behoeve van opdrachtverwerking en verkoopondersteuning.
 • Bij verantwoorde uitoefening van bedrijfsdoelstellingen van ConnectBike.

 Gegevens inzien (recht op inzage)

Als u wilt weten welke gegevens wij van u verwerken, kunt u altijd bij ons een overzicht opvragen. Op dit overzicht ziet u welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarvoor we deze gebruiken en de bewaartermijn. U kunt dit overzicht van uw verwerkte persoonsgegevens opvragen door het schriftelijk indienen van een verzoek hiertoe. Om er zeker van te zijn dat ConnectBike de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, verzoeken wij u om een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee te sturen. Let u er daarbij op dat u uw BSN-nummer en pasfoto afschermt. Wij zullen binnen 20 werkdagen op uw verzoek tot inzage reageren.

Gegevens wijzigen of aanvullen (rectificatie)

Mocht blijken dat de persoonsgegevens die wij van u gebruiken niet correct zijn dan kunt u een schriftelijk verzoek tot rectificatie indienen waarbij u aan ons kenbaar maakt welke gegevens niet juist zijn. Om er zeker van te zijn dat ConnectBike de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, verzoeken wij u om tevens een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee te sturen. Let u er daarbij op dat u uw BSN-nummer en pasfoto afschermt. Wij reageren binnen 20 werkdagen op uw verzoek tot rectificatie. In de e-mail nieuwsbrief en andere mailingen die u van ConnectBike ontvangt staat een link waarmee u uzelf kunt afmelden voor de e-mailcommunicatie vanuit ConnectBike.

Uw persoonsgegevens verwijderen (recht op vergetelheid)

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen. U kunt het recht op vergetelheid aan ons kenbaar maken via een schriftelijk verzoek daartoe. Houd u er wel rekening mee dat wij onze producten en diensten niet langer aan u kunnen leveren. Om er zeker van te zijn dat ConnectBike de persoonsgegevens van de juiste persoon verwijderd, de juiste persoon verstrekt, verzoeken wij u om tevens een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee te sturen. Let u er daarbij op dat u uw BSN-nummer en pasfoto afschermt. Wij reageren binnen 20 werkdagen op uw verzoek tot verwijdering.

Het aantekenen van verzet tegen verwerking van uw gegevens

Het kan zijn dat u door, bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, liever niet wilt dat wij uw gegevens (verder) verwerken. Dan is het mogelijk om hiertegen bezwaar aan te tekenen. U kunt dit doen via een schriftelijk verzoek. Na beoordeling laten wij u weten of en in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Om er zeker van te zijn dat ConnectBike de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, verzoeken wij u om tevens een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee te sturen. Let u er daarbij op dat u uw BSN-nummer en pasfoto afschermt. Wij reageren binnen 20 werkdagen op uw bezwaar tegen verwerking.

Verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stopzetten (beperking)

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk zou willen onderbreken (stilzetten) dan kunt u dit aangeven via een schriftelijk verzoek. Daarbij vragen wij u te onderbouwen waarom u de verwerking tijdelijk wilt staken. Om er zeker van te zijn dat ConnectBike de verwerking van de persoonsgegevens van de juiste persoon tijdelijk stopzet, verzoeken wij u om naast het verzoek tot tijdelijke stopzetting van de verwerking tevens een kopie van uw paspoort of ID mee te sturen. Let u er daarbij op dat u uw BSN-nummer en pasfoto afschermt. Wij reageren binnen 20 werkdagen op uw verzoek tot het tijdelijk stopzetten van de verwerking van uw gegevens.

Het overdragen van uw gegevens (dataportabiliteit)

Wanneer u uw gegevens zou willen overdragen, ook wel dataportabiliteit genoemd, kunt u van ons een kopie ontvangen met de gegevens die wij van u hebben. Deze gegevens kunnen wij ook voor u overdragen aan derden. U kunt dit aangeven door het indienen van een schriftelijk verzoek hiertoe.

Om er zeker van te zijn dat ConnectBike de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, verzoeken wij u om naast het verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens tevens een kopie van uw paspoort of ID mee te sturen. Let u er daarbij op dat u uw BSN-nummer en pasfoto afschermt. Wij reageren binnen 20 werkdagen op uw verzoek met betrekking tot dataportabiliteit.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Om uitvoering te geven aan onze dienstenverlening en overige activiteiten maken we gebruik van derden. U kunt denken aan ICT-bedrijven, externe Klantenservice, marketingdiensten (apps), klanttevredenheidsonderzoeken, samenwerking met verzekeringsmaatschappijen bij schade, toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, incassobureau, analysediensten m.b.t. het gebruik van onze websites (Google Analytics). Wanneer externe organisaties persoonsgegevens verwerken in opdracht van ConnectBike, dan hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt omtrent de verwerking, de doeleinden, beveiliging enz. Deze afspraken liggen vast in een verwerkersovereenkomst.

M.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen wanneer u:

 • Vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Vragen, opmerkingen of klachten heeft over het privacy beleid van ConnectBike.

Wilt dat ConnectBike uw persoonsgegevens verwijdert, omdat u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten. ConnectBike heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld, die binnen ConnectBike toeziet op correcte naleving van de AVG. U kunt hierover schriftelijk contact met ons opnemen. Wij zullen binnen 20 werkdagen reageren.

Wanneer u van mening bent dat ConnectBike niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wet en Regelgeving

ConnectBike dient te voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen. Zo verwerken we Persoonsgegevens zoals uw NAW-gegevens of transactiegegevens. De Grondslag die hiervoor wordt gebruikt is: uitvoering geven aan een wettelijke verplichting. U kunt hierbij denken aan belastingwetgeving. Ook vanuit Politie, Justitie (opsporingsinstanties) kunnen gegevens gevorderd worden. Wij zijn wettelijk verplicht aan deze verzoeken mee te werken.

Wij proberen de verwerking van persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte te laten plaatsvinden. Dit lukt niet altijd. Zo wordt er gebruik gemaakt van Facebook, Google en Whatsapp. Wanneer er toch gegevens worden gedeeld met organisaties buiten de EU, dan bevindt deze organisatie zich in een land dat voldoende veilig is. De Europese Commissie heeft hiervoor een lijst opgesteld. Wanneer wij persoonsgegevens door anderen laten verwerken, u kunt denken aan ICT-bedrijven en (externe)Klantenservice, dan zijn er over de verwerking van persoonsgegevens nadrukkelijk nadere afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in Verwerkersovereenkomsten.

De bewaartermijnen van sommige gegevens zijn wettelijk vastgesteld. Als dit aan de orde is dan worden deze gegevens gedurende deze termijn bewaard.

 

ConnectBike conformeert zich te allen tijde aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Deliver-E aanvraag